ART NOW!Zapisz się na zajęcia

Wybierz sposób zapisu na zajęcia. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy je oraz prześlemy dalsze informacje.

Prosimy o przesłanie SMS pod numer 502 39 30 36, podając :

 • IMIĘ I NAZWISKO uczestnika zajęć
 • WIEK (w wypadku osoby niepełnoletniej)
 • RODZAJ ZAJĘĆ
 • ADRES MAILOWY

  Oświadczenie o RODO

  Szanowni Państwo,

  W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO ,
  niniejszym informujemy, że:

  1. Kompania Primavera Dariusz
  Lewandowski, ul. Inflancka 15/106, 00-189 Warszawa, prowadząca ART
  NOW! Studio, ul. Kisielewskiego 11, 05-123 Chotomów, przetwarza
  Pani/Pana dane osobowe w związku z udziałem w zajęciach Studia.

  2. Administratorem danych osobowych jest Kompania Primavera Dariusz
  Lewandowski, ul. Inflancka 15/106, 00-189 Warszawa, zarejestrowana
  jako działalność gospodarcza.

  Administrator danych informuje, że:
  1. przetwarzanie przez Kompanię Primavera dane osobowe uczestników
  zajęć ART NOW! Studia pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

  2. podanie danych osobowych Kompanii Primavera jest dobrowolne,
  lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach ART NOW! Studio.
  Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
  Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich
  usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.

  3. W celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z
  Kompanią Primavera poprzez maila: fundacja.artnow@gmail.com

  4. Pani/Pana dane osobowe:
  a. podane w deklaracji uczestnictwa w
  zajęciach (na przykład pocztą elektroniczną, telefonicznie, smsowo,
  ustnie, poprzez formularz zgłoszeniowy), są przetwarzane na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,

  b. przetwarzane są
  wyłącznie w celach związanych z udziałem w zajęciach oraz
  działalnością ART NOW! Studia, wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w
  celach handlowych),

  c. będą przechowywane, przez okres udziału w
  zajęciach Studia, a także po ustaniu zajęć, przez czas zgodny z
  przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów
  Administratora – przez czas ich realizacji,

  d. nie są przetwarzane
  w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
  jakichkolwiek pomiarów,

  e. dane przekazywane są jedynie w przypadku
  realizacji zadań publicznych (jeśli zleceniodawca tego wymaga)

  5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do
  dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
  ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

  6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Kompanię Primavera dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).